Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler

Yürürlük Tarihi: 14 Kasım 2023İnnova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (“İnnova”) olarak, siz değerli ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda İnnova tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan, https://skywave-demo.webflow.io/iletisim adlı internet sitesi (“Site”) ve İnnova’nın kullanıcılarına Network 360 ağ yönetim sistemine konu hizmet süreci bağlamında topladığımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz konusunda sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek istiyoruz.Sitenin ziyaret edilmesi, iletişim formu aracılığı ile sırasında bazı kişisel verileriniz İnnova tarafından toplanmakta, işlenmekte, saklanmakta ya da aktarılmaktadır. Aşağıda, Site’nin kullanımı sırasında elde edilen/edilecek kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız belirtilmiştir. İnnova gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar ve KVKK hükümleri çerçevesinde korumaktadır.Kişisel Verilerin Toplanması ve Toplanma YöntemiKişisel Veri, sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. İnnova ile Site üzerinden paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, çalışılan kurum bilginiz, internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir. İnnova’a verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir.
Site’yi kullandığınızda sizden aşağıdaki bilgileri tamamen otomatik veya kısmen otomatik yollarla aşağıdaki yöntemlerle elde edebiliriz:
Sizinle İletişime Geçmemiz Amacıyla Paylaştığınız Bilgiler: İnnova’nın sizinle iletişime geçmesini talep ettiğiniz durumlarda; site üzerinden dolduracağınız form ile adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, unvanınız, çalışılan kurum bilginize konu kişisel bilgileri elde ederiz. Bu bilgileri sizinle sağlıklı bir iletişim kurmak amacıyla kullanırız.
Kullanım Verileri: Site’ye ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. İnternet sitesinde hangi bölümleri ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz gibi veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.
Aygıt/cihaz Verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. İnnova ayrıca cihazınızdaki "cihaz tanımlayıcılara" erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla "cihaz tanımlayıcı" depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
İnnova’nı topladığı bilgiler, İnnova’nın hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veri tabanını zenginleştirerek bu veri tabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Ayrıca bilgilerinizin, anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür. Ancak belirtmek gerekir ki bu bilgiler anonim olduğu için sizlerin belirlenebilmesini sağlayamaz.
İnnova, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. İnnova tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde İnnova’nın bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site’yi her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla İnnova tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür. İnnova’un sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır. İnnova, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya İnnova sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.
Kişisel verileri saklama: Site üzerinden işbu Politika’ya uygun olarak elde edilen kişisel veriler bu Politika’da belirtilen amaçlar için makul bir süre boyunca saklanacaktır. Bu doğrultuda, İnnova kişisel verilerin güvenli, doğru ve güncel kaldığından ve sadece kullanım amaçları için gerekli olduğu sürece saklandığından emin olmak için genel olarak kabul edilen çevrimiçi reklamcılık sektörü standartlarına uymaktadır. Bu standartlar, veri bütünlüğünü, erişimini ve kullanımını korumak için gereken fiziksel, elektronik ve yönetim faaliyetlerini yapmayı içerir. Site aracılığıyla işlenen kişisel veriler genel olarak ticari ileti amaçlı işlendiği için kişi ticari ileti gönderimi talebini iptal edene kadar kişisel veriler sistemlerimizde saklanmaya devam eder.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Aktarılma Amacı ve Aktarılacak Alıcı Grupları
İnnova, kullanıcıların kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak İnnova kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.
İnnova kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.
İnnova, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, hukuken yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınızİnnova’ya başvurarak, kişisel verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenmiş ise bilgi talep etme,İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, İlgili mevzuat çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini veya ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere ilgili durumun bildirilmesini isteme,Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, işbu metinde düzenlenen yöntemlerle İnnova’ya iletmeniz durumunda, İnnova talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, İnnova tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilecektir.Taleplerinizi yazılı olarak aşağıda yer olan adrese her daim iletebilirsiniz. Değişiklikler ve GüncellemelerBu Gizlilik Politikası, Site, uygulama veya diğer dijital platformlara yeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri internet sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, bildirim döneminden sonra da hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki değişikliklere izin vermiş sayılacaksınız. Bu nedenle, Site’yi her ziyaret edişinizde Gizlilik Politikası’nı yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
İnnova Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi